Købsbetingelser

Vilkår for brug af ONLINEBOOQ

 1. Anvendelse og gyldighed
  1. Ved at bruge ONLINEBOOQ accepterer du disse betingelser.
  2. Ved brug af ONLINEBOOQ og accept af disse vilkår med tilhørende bilag 1, indgår du (Herefter også kaldet Kunden) en aftale med Onlinebooq ApS, CVR-nr. 38303473, (Herefter kaldet Leverandøren) som er et dansk registreret selskab, der står bag og udbyder tjenesten ONLINEBOOQ.
  3. Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser med undtagelse af bilag 1 uden varsel. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.
  4. Leverandørens behandling af personoplysningerne på vegne af Kunden er særskilt reguleret i databehandleraftalen i bilag 1, som indeholder særskilt regulering af ændring og opsigelse af databehandleraftalen.
 2. Formål og funktionalitet
  1. ONLINEBOOQ tilbydes som ”Software as a Service”, således at Kunden via internettet kan tilgå systemet. Det er ikke muligt at downloade og afvikle softwaren lokalt.
  2. Leverandøren er berettiget til, efter eget valg, løbende at ændre funktionaliteten og designet i ONLINEBOOQ. Dette gælder også tilføjelse og fjernelse af funktioner.
  3. ONLINEBOOQ giver mulighed for, at Kunden kan integrere ONLINEBOOQ med tredjepartsprogrammer som f.eks. regnskabsprogrammer, sociale medier, betalingssystemer og systemer til udsendelse af nyhedsbreve. Kunden har ved brug af disse funktioner selv ansvaret for integrationens gennemførelse, og de data der påvirkes i det integrerede system.
 3. Konto
  1. Det er Kundens ansvar, at kontooplysninger altid er korrekte og retvisende, herunder fakturerings- og kontaktoplysninger i ONLINEBOOQ.
  2. Det er i ONLINEBOOQ muligt at oprette flere brugere med adgang til tjenesten. Kunden indestår for og har selv det fulde ansvar for dem, som gives adgang til systemet.
  3. I tilfælde af misbrug, herunder at ONLINEBOOQs gældende vilkår ikke overholdes, kan leverandøren til enhver tid og uden varsel, suspendere, lukke eller spærre Kundens konto.
  4. Relevante oplysninger om Kundens konto vil i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning blive bevaret efter ophør af aftalen af system- og bogføringsmæssige hensyn, hvorefter det vil blive slettet.
 4. Priser og betaling
  1. Når Kunden opretter en konto gives der 14 dages gratis adgang. Ønsker Kunden herefter at fortsætte med at bruge ONLINEBOOQ, skal der betales for en abonnementsperiode. Her kan der købes 3, 6 eller 12 måneder af gangen.
  2. Det er Kundens eget ansvar at forlænge sit abonnement, inden det udløber.
  3. Ved køb træder Leverandørens ydelse i medfør af denne aftale i kraft med det samme, og kan derfor ikke fortrydes efterfølgende.
  4. Alle priser er angivet med det lands valuta, hvor Kunden er hjemmehørende, og er eksklusiv moms. Priserne er dagspriser og kan justeres fra dag til dag. Kunden kan se sin aktuelt gældende prisliste ved at logge på ONLINEBOOQ. Priserne kan variere fra land til land. Allerede betalte abonnementsperioder vil ikke blive berørt af løbende prisændringer.
  5. Der refunderes ikke penge for betalt abonnement eller SMS-beskeder.
 5. Vedligeholdelse, opdateringer og driftsstabilitet
  1. Leverandøren tilstræber højst mulig driftsstabilitet for ONLINEBOOQ. For at holde ONLINEBOOQ optimalt kørende, er det nødvendigt løbende at vedligeholde både hardware og software. Det tilstræbes at udføre opdateringer uden gene for Kunden, men det kan være nødvendigt at lukke for adgangen til ONLINEBOOQ i en begrænset periode for at udføre disse. I tilfælde af lukning vil dette i videst muligt omfang ske uden for almindelig kontortid.
  2. Leverandøren forbeholder sig retten til at sende en e-mail til Kunden, og alle Kundens brugere oprettet på Kundens konto, når der kommer opdateringer til ONLINEBOOQ. Vigtige beskeder kan ligeledes sendes via SMS.
 6. Begrænsninger i brug
  1. ONLINEBOOQ må ikke bruges til nogen former for ulovlige, pornografiske, skadelige, racistiske, chikanerende, voldelige, truende eller lign. formål eller i øvrigt bruges til at sende vira, spam eller bruges til at skade tredjemand. Kunden er selv forpligtet til at overholde relevante landes love ved brugen af systemet.
  2. ONLINEBOOQ må ikke anvendes, såfremt Kunden udbyder tjenester i direkte konkurrence med Leverandøren.
  3. ONLINEBOOQ må ikke uden direkte skriftligt samtykke fra Leverandøren modificeres, tilrettes eller på anden måde påvirkes, således at dele af systemet omgås eller erstattes af andre tjenester fx ved hjælp af API, scripts eller andre automatiske processer.
 7. Immaterielle rettigheder mv.
  1. Leverandøren har alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og eventuel knowhow, til ONLINEBOOQ og det tilhørende system og database. Kunden opnår ved aftalens indgåelse alene en tidsbegrænset brugsret til ONLINEBOOQ, og brugsretten er betinget af fyldestgørende betaling samt overholdelse af nærværende vilkår.
 8. Opsigelse
  1. Abonnementsperioder fornyes ikke automatisk, så opsigelse kan foregå ved, at Kunden undlader at forlænge sit abonnement.
  2. Ønsker Kunden at opsige aftalen før en betalt periodes udløb, skal dette foregå skriftligt eller via funktionen hertil i ONLINEBOOQ.
  3. Leverandøren kan i tilfælde af misbrug opsige Kundens adgang til og brug af ONLINEBOOQ uden varsel.
  4. Uanset baggrunden for opsigelsen, vil forudbetalt abonnement og forudbetalte SMS-beskeder ikke blive refunderet.
 9. Ansvar og ansvarsbegrænsning
  1. Leverandøren hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader. Tab af data samt omkostninger til reetablering og geninstallering mv. heraf betragtes under alle omstændigheder som indirekte tab eller følgeskader.
  2. Leverandørens erstatningsansvar over for Kunden kan uanset årsagen til skaden, aldrig overstige det laveste af følgende beløb; (i) de seneste seks måneders indbetaling fra Kunden, eller (ii) DKK 30.000.
 10. Force majeure mv.
  1. Leverandøren er ikke ansvarlig over for Kunden, når der indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter Leverandørens opfyldelse af sine forpligtelser. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være: krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vira, hacking, spamming, nedbrud eller anden uforudset og ekstraordinær belastning af de it-systemer eller telenet som Leverandøren anvender, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Leverandøren ikke har direkte kontrol over. Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændigheder indtræder, er Leverandøren efter eget valg berettiget til at udskyde leveringen af sine ydelser eller til ansvarsfrit at annullere aftalen. Kundens modydelse suspenderes i samme tidsrum.
 11. Overdragelse
  1. Kunden er ikke berettiget til at overdrage aftalen til tredjemand uden Leverandørens forudgående skriftlige samtykke.
  2. Leverandøren er berettiget til at overdrage ONLINEBOOQ med tilhørende aftaler, data og indhold, hvis overdragelsen sker i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse eller lignende omstændigheder.
 12. Lovvalg og værneting
  1. Enhver tvist mellem parterne skal behandles efter dansk ret med Retten i Odense som rette værneting.

BILAG 1 – Databehandleraftale

 1. Baggrund og instruks
  1. Leverandøren er databehandler for Kunden.
  2. Denne databehandleraftale har til formål at sikre, at Leverandøren overholder sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 (”Persondataforordningen”) og danske særregler vedtaget til udfyldning heraf.
  3. Formålet med behandling af personoplysninger som defineret i persondataforordningens artikel 4(1), er at foretage drift af systemet ONLINEBOOQ for Kunden. Leverandøren behandler personoplysninger på vegne af Kunden. Leverandøren optræder derfor alene som databehandler og handler udelukkende efter instruks fra Kunden, som er dataansvarlig, idet nærværende databehandleraftale skal anses som instruks til at behandle oplysninger om de registrerede personer. Det er Kunden selv, som afgør, hvilke oplysninger Kunden indtaster i ONLINEBOOQ.
  4. Leverandøren må ikke behandle eller anvende personoplysningerne til andre formål og/eller på anden måde end angivet i instruksen.
  5. Leverandøren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Leverandøren underretter Kunden omgående, hvis Leverandøren mener, at en instruks er i strid med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
 2. Ansvar og fortrolighed
  1. Kunden er ansvarlig for, at enhver overførsel af personoplysninger til ONLINEBOOQ sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning i alle relevante lande, hvor Kunden bruger ONLINEBOOQ.
  2. Såfremt Kunden vælger at integrere ONLINEBOOQ med andre IT-systemer, bærer Kunden selv ansvaret herfor, herunder for indgåelse af gyldig databehandleraftale med leverandøren af det pågældende system, hvor dette måtte være påkrævet.
  3. Leverandøren er ansvarlig for, at Leverandørens medarbejdere overholder databehandleraftalen. Leverandøren er forpligtet til at begrænse behandlingen af personoplysninger til nødvendigt personale hos Leverandøren. Alle medarbejdere hos Leverandøren, som behandler personoplysninger på vegne af Kunden, skal være underlagt en fortrolighedspligt eller anden passende lovbestemt tavshedspligt. Denne fortrolighedsforpligtelse består uden tidsbegrænsning, og uanset om Parternes samarbejde i øvrigt ophører.
  4. Leverandøren skal under hensyntagen til behandlingens karakter så vidt muligt bistå Kunden ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af Kundens forpligtelser i henhold til den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Dette inkluderer Kundens forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder efter den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Leverandøren kan efter skriftlig aftale fakturere Kunden et rimeligt vederlag for denne bistand.
  5. Leverandøren bistår Kunden med at sikre overholdelse af forpligtelserne i medfør af persondataforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for Leverandøren. Leverandøren kan efter skriftlig aftale fakturere Kunden et rimeligt vederlag for denne bistand.
  6. Leverandøren skal på Kundens anmodning give Kunden alle nødvendige oplysninger for, at denne kan kontrollere, at Leverandørens forpligtelser i henhold til denne aftale overholdes. Leverandøren skal give adgang til Leverandørens fysiske faciliteter og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af Kunden eller af Kundens revisor eller anden eksterne rådgiver, som er bemyndiget af Kunden. Derudover skal Leverandøren give alle ønskede oplysninger i relation til databehandlingsopgaven til myndighederne, Kunden og Kundens eksterne rådgivere, i det omfang oplysningerne er nødvendige for deres opgavevaretagelse. Leverandøren kan efter skriftlig aftale fakturere Kunden et rimeligt vederlag for denne bistand.
 3. Sikkerhed
  1. Leverandøren skal træffe de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at de behandlede personoplysninger (i) hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller ændres, (ii) videregives eller gøres tilgængelig uden autorisation, eller (iii) i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, herunder persondataforordningen. De til enhver tid fastsatte foranstaltninger fremgår af en separat oversigt, som kan udleveres til Kunden efter forespørgsel.
  2. Fastsættelsen af de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger sker under hensyntagen til (i) det aktuelle tekniske niveau, (ii) omkostningerne ved implementeringen, samt (iii) behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder.
 4. Notifikationer
  1. I det omfang der indtræder hændelser, der i væsentlig grad ændrer Leverandørens nuværende eller fremtidige evne til at varetage databehandlingen i overensstemmelse med databehandleraftalen, skal Leverandøren uden ugrundet ophold skriftligt underrette Kunden.
  2. Notifikationspligten i stk. 1 omfatter blandt andet følgende tilfælde:
   (i) Enhver anmodning fra en myndighed om videregivelse af personoplysninger omfattet af databehandleraftalen, medmindre orientering af Kunden er forbudt i henhold til EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat.
   (ii) Enhver mistanke om eller konstatering af brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet af Leverandøren under databehandleraftalen.
   (iii) Klager, erstatningskrav, strafferetlige skridt eller efterforskning mod Kunden eller Leverandøren relateret til databehandlingen hos Kunden, medmindre dette er i strid med gældende lovgivning.
 5. Underdatabehandlere
  1. Leverandøren har Kundens generelle godkendelse til at benytte underleverandører til hosting af tjenesten samt tilhørende data. Leverandøren sikrer ved anvendelse af underleverandører, at der til enhver tid foreligger en lovligt overførselsgrundlag.
  2. Leverandøren indgår en skriftlig databehandleraftale med enhver underleverandør, hvori underleverandøren som minimum pålægges samme forpligtelser, som Leverandøren har påtaget sig overfor Kunden i nærværende databehandleraftale. Leverandøren er ved anvendelse af underleverandører fuldt ud ansvarlig for underleverandørernes udførelse af arbejdsopgaver som følger af denne aftale på samme måde, som om Leverandøren selv stod for udførelsen af opgaverne.
  3. Leverandøren stiller til enhver tid en opdateret oversigt tilgængelig for Kunden over, hvilke underleverandører Leverandøren anvender samt adresseoplysninger på disse. Kunden har tillige ret til at få udleveret en kopi af Leverandørens aftale med underleverandøren, for så vidt angår bestemmelser i nævnte aftale, som vedrører databeskyttelsesforpligtelser. Leverandøren skal med et skriftligt varsel på 1 måned orientere Kunden, når der sker ændringer eller tilføjelser til oversigten over underleverandører. Kunden har ret til uden begrundelse og uden omkostninger at hæve aftalen, såfremt Kunden ikke kan acceptere Leverandørens anvendelse af en ny underleverandør.
  4. I tilfælde af uforudsete og ekstraordinære omstændigheder, hvor opretholdelse af driften af ONLINEBOOQ er betinget af akut anvendelse af ny underleverandør kan varsling jf. 5.3 fraviges. I sådanne tilfælde vil Leverandøren informere Kunden hurtigst muligt.
 6. Ophør og sletning
  1. Databehandleraftalen skal vedblive at gælde, så længe Leverandøren behandler personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for.
  2. Såfremt Kunden bliver bekendt med, at Leverandøren ikke behandler personoplysningerne som beskrevet i databehandleraftalen, herunder Kundens instruks, eller i strid med sine forpligtelser efter den til enhver tid gældende persondatalovgivning, kan Kunden pålægge Leverandøren at stoppe behandling af personoplysninger med øjeblikkelig virkning og ophæve aftalen, herunder databehandleraftalen med Leverandøren uden yderligere varsel.
  3. I tilfælde af ophør af databehandleraftalen skal Leverandøren tilbagelevere alle personoplysninger, som Leverandøren har behandlet under nærværende databehandleraftale, til Kunden, i det omfang Kunden ikke allerede er i besiddelse af personoplysningerne.
  4. Leverandøren er forpligtet til at slette alle Kundens data, når der er forløbet 3 måneder fra ophør af aftalen, eller straks på Kundens anmodning i øvrigt, medmindre Leverandøren er underlagt anden lovgivning, der foreskriver Leverandørens opbevaring af Kundens data.
  5. Leverandøren kan ikke betinge sin efterlevelse af Kundens instrukser af, at Kunden betaler udestående fakturaer mv., og Leverandøren har ingen tilbageholdsret i personoplysningerne.
  6. Leverandøren er under alle omstændigheder berettiget til at beholde data i anonymiseret form med henblik på udarbejdelse af statistikker mv., uden tidsbegrænsning. Ved ”anonymiseret form” forstås, at det efter anonymiseringen af Kundens data ikke på nogen måde er muligt at gendanne koblingen til enkeltpersoner. Leverandøren har det fulde ansvar for, at der gennemføres en forsvarlig og uigenkaldelig anonymisering af Kundens data.
Sidst opdateret 18-05-2018